ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Η οικοδομική Άδεια είναι εκτελεστή διοικητική Πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Οικοδομική άδεια απαιτείται τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια έργα, αλλά και γενικά για κάθε έργο όπως π.χ. Ανέγερση νέου ακινήτου, προσθήκη κατακόρυφου ή οριζόντιου τμήματος σε υφιστάμενο κτίριο, επισκευή ή ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, αλλαγή χρήσης ενός χώρου, διαμορφώσεις εδάφους, περιφράξεις, κοπή δένδρων κλπ.
Εκδίδεται πλην εξαιρέσεων από τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία της χώρας, είτε αυτά ανήκουν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού.

Έχοντας την εμπειρία τόσο στην κατάθεση πολεοδομικών φακέλων όσο και στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή οικοδομικών έργων, εμείς στη εταιρεία Structural αναλαμβάνουμε την έκδοση όλων των τύπων των οικοδομικών αδειών:

• Έγκριση Δόμησης
• Έκδοση Οικοδομικής Άδειας (Άδεια Δόμησης)
• Έκδοση αδείας εργασιών μικρής κλίμακας
• Έκδοση αδείας εργασιών του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν.4067/12 (48ώρη ενημέρωση)

Υλοποιώντας:

• Την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών μελετών και σχεδίων
• Την εκπόνηση των Στατικών υπολογισμών και σχεδίων
• Την εκπόνηση των Μηχανολογικών μελετών και σχεδίων
• Την συλλογή όλων των εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται (Αρχαιολογία κτλ.)
• Την κατάθεση και τη διακίνηση του πολεοδομικού φακέλου μέχρι έκδοσης της αδείας

Δικαιολογητικά ανά περίπτωση αδείας

Έγκριση Δόμησης
1. Αίτηση του ιδιοκτήτη
2. Έντυπο δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρμόδιους κατά ειδικότητα μηχανικούς, για τη σύνταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου.
3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα με τα επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και πίνακα καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων ή υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.
4. Φύλλο ελέγχου.
5. Τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο αντίγραφα.
6. Διάγραμμα δόμησης σε δύο αντίγραφα.
7. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του έργου.
8. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών (υπουργείο Πολιτισμού, ΔΕΗ κ.ά.), σχετικά με την λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.
9. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο. Για τους προσφυγικούς οικισμούς απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου που εξέδωσε το παραχωρητήριο για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου ή για τη δυνατότητα κατάτμησης.
10. Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση, ή έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.
11. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.
12. Ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου στο πεδίο της Έγκρισης Δόμησης.
13. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Άδεια Δόμησης

1. Αίτηση για Άδεια Δόμησης, μετά την έκδοση Έγκρισης Δόμησης και εντός της ισχύος της. 2. Αρχιτεκτονική μελέτη.
3. Στατική και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται.
4. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
5. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
6. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
7. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
8. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
9. Μελέτη καυσίμου αερίου.
10. Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.
11. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου.
12. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
13. Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 όπως ισχύει.
14. Ταυτότητα κτιρίου. Ο χρόνος έναρξης υποβολής του συγκεκριμένου δικαιολογητικού θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος.
15. Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του ή των μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες.
16. Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης Έγκρισης Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης.

Άδεια εργασιών του άρθρου 4, παρ.3 του Ν.4067/12 (48ωρη ενημέρωση)

1. Στοιχεία έργου (Δήμος – Περιοχή – Οδός – Οικοδομικό Τετράγωνο – Τ.Κ. – Α.Τ. κ.λ.π) της.
2. Στοιχεία κύριου ή ιδιοκτήτη του έργου (Α.Δ.Τ , Α.Φ.Μ , Είδος / ποσοστό δικαιώματος)
3. Στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενου κτίσματος (Άδεια δόμησης, Οικοδομική Άδεια, Ρύθμίσεις / Τακτοποιήσεις σύμφωνα με τους νόμους Ν.3843/10 και Ν.4178/13 κλπ)
4. Εξουσιοδότηση Μηχανικού
5. Φωτογραφίες του ακινήτου.
6. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.

Άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

1. Στοιχεία έργου (Δήμος – Περιοχή – Οδός – Οικοδομικό Τετράγωνο – Τ.Κ. – Α.Τ. κ.λ.π) της. 2. Στοιχεία κύριου ή ιδιοκτήτη του έργου (Α.Δ.Τ , Α.Φ.Μ , Είδος / ποσοστό δικαιώματος).
3. Στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενου κτίσματος (Άδεια δόμησης, Οικοδομική Άδεια, Ρύθμίσεις / Τακτοποιήσεις σύμφωνα με τους νόμους Ν.3843/10 και Ν.4178/13 κλπ)
4. Εξουσιοδότηση Μηχανικού
5. Φωτογραφίες του ακινήτου.
6. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.
7. Βεβαίωση / Αντίγραφο κτηματολογίου
8. Τοπογραφικό Διάγραμμα
9. Κατά περίπτωση σχέδια που προβλέπονται για τις επιθυμητές εργασίες (Κατόψεις – Τομές κλπ)
10. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη.
11. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου.
12. Έντυπο δήλωσης ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από ιδιοκτήτη και μηχανικό.
13. Εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται κατά περίπτωση (π.χ. Δασική υπηρεσία – Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής – Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων κλπ)